LEISTUNGSSPEKTRUM:
   
• SQAS - Security + Quality Assessment Systems
• Qualitätsmanagement
• Logistik Beratung
• ISPS - Code / PFSO
• Gefahrgut-Management
• TAPA-EMEA Sicherheits-Management
• Balanced Score Card - Management
• Inline System Network - Intermodal
Meeting- und Kongress Management  
• Schulungen